کنترل فاز 6 LED

رله كنترل فاز 6 LED
        TYPE:TPR

• تشخیص تغییر توالی فاز
• تشخیص كاهش ولتاژ شبكه
• تشخیص افزایش ولتاژ شبكه
• تشخیص قطع یك فاز
• قابلیت تنظیم زمان وصل پس از رفع خطا
• قابلیت تنظیم كاهش ولتاژ سه فاز
• قابلیت تنظیم عدم تقارن ولتاژ سه فاز
• قطع سریع در هنگام بروز خطا
• محافظت موتور در برابر اختلالات شبكه
• دارای سیگنالهای نمایشگر

PWR:    تغذیه ورودی
OUT:    وصل خروجی (قابل تنظیم از 0/5 تا 40 ثانیه)
SEQU.:  توالی فاز
U.V:     كاهش ولتاژ (قابل تنظیم از 5 تا 20 درصد)
O.V:     افزایش ولتاژ (بیشتر از 440 ولت)
ASY.V:  تقارن ولتاژ (قابل تنظیم از 5 تا 20 درصد)


اصول كار

پس از وصل شدن سه فاز و نول به ترم ینالها ی T,S,R و MP س یگنال PWR روشن شده و دستگاه شروع به كارمیكند.
این دستگاه به منظور حفاظت موتورها ی سه فاز در برابر جابجایی فازها، كاهش ولتاژ شبكه، افزایش ولتاژ شبكه، قطع فاز و عدم تقارن ولتاژ سه فاز طراحی شده است.
در ا ین دستگاه كاهش ولتاژ شبكه از 5% تا 20% قابل تنظیم است.


نصب و راه اندازی

نول به ترمینال MP و فازها به ترمینالها ی T,S,R وصل شوند.
تذكر:  دقت شود كه نول تابلو دقیقاً به نول شبكه وصل شده باشد.

ترمینالهای 15 و 18 مانند شستی استوپ با بوبین كنتاكتور سری شوند. با اتصال برق شبكه سیگنال PWR روشن شده و دستگاه شروع به كار میكند پس از اتمام زمان تنظیم شده توسط دسته DELAY سیگنال OUT روشن شده و رله داخلی دستگاه وصل میشود. ( اتصال داخلی ترمینال 15 به 18 وصل میشود )

تذكر:  هر بار پس از رفع خطا، دستگاه زمان سنجی را آغاز میكند.
در صورتیكه اشكالی در جابجایی فازها، افزایش ولتاژ (بیشتر از 440 ولت) افت ولتاژ (5 تا 20 درصد) و یا عدم تقارن ولتاژ (5 تا 20 درصد) در شبكه سه فاز پدید آید، سیگنال خطای مربوطه روشن شده و همزمان سیگنال خروجی خاموش و رله قطع می شود. (اتصال داخلی ترمینال 15 به 16 وصل میشود)
در صورتیكه هنگام شروع به كار دستگاه، خطایی در شبكه سه فاز باشد، سیگنال مربوطه روشن مانده و رله داخلی وصل نمی شود.
تذكر:  در صورتیكه پس از راه انداز ی دستگاه سیگنال SEQU. روشن بود، بایستی جای دو فاز روی دستگاه عوض شود تا سیگنال خاموش شود.

 

مشخصات فنی

ولتاژ شبكه :          380 ولت سه فاز چهار سیمه
فركانس شبكه :     50 یا 60 هرتز
تلفات داخلی :       حدود 3 وات
تأخیر در وصل :       5/0 تا 40 ثان یه- قابل تنظیم توسط دسته DELAY
افت ولتاژ سه فاز:   5 تا 20 درصد- قابل تنظیم توسط دسته U.V
عدم تقارن فازها:    5 تا 20 درصد- قابل تنظیم توسط دسته ASY.V
رله خروجی :         یك كنتاكتC/O
جریان كنتاكت :      6 آمپر، 220 ولت متناوب- 6 آمپر، 28 ولت مستقیم

 

كلیه مشخصات فنی بر حسب نوع سفارش قابل تغییر میباشد.