کنترل فاز + کنترل بار


رله محافظ الكتروموتورهای سه فاز
     (كنترل فاز + كنترل بار)
      TYPE:MMP

حفاظت ولتاژ
        • تشخیص تغییر توالی فاز
• تشخیص افزایش ولتاژ شبكه
• تشخیص كاهش ولتاژ شبكه
• تشخیص قطع یك فاز
• قابلیت تنظیم عدم تقارن ولتاژ سه فاز
• قطع سریع در هنگام بروز خطا
 
 
حفاظت جریان
• جایگزین بیمتال
• قابلیت تنظیم جریان
• قابلیت تنظیم زمان قطع
• دارای دو عملكرد قفل شونده و اتوماتیك

 

قابلیتهای ویژه

• قابلیت تنظیم زمان وصل پس از رفع خطا
• محافظ موتور در برابر اختلالات شبكه
• دارای سیگنالهای نمایشگر:
   SEQU.:   توالی فاز
   O.V:       افزایش ولتاژ (بیشتر از 440 ولت)
   U.V:       كاهش ولتاژ (كمتر از 300 ولت)
   ASY.V:    عدم تقارن ولتاژ (قابل تنظیم از 5 تا 20 درصد)
   O.C:       اضافه جریان(در رنجهای 5 ،16،30 و 60 آمپر)
   OUT:      وصل خروجی (قابل تنظیم از 5/0 تا 40 ثانیه)


نصب و راه اندازی

نول به ترمینالهای MP و فازها به ترمینالهای T,S,R وصل شوند.
ترمینالهای 15 و 18 مانند شستی استوپ با بوبین كنتاكتور سری شوند.
سیمهای جریان از داخل لوله های دستگاه عبور نمایند.
با اتصال برق شبكه دستگاه شروع به كار میكند. پس از اتمام زمان (ON ELAY) سیگنال OUT روشن شده و رله داخل دستگاه وصل می شود. (اتصال داخلی ترمینال 15 به 18 وصل میشود)
تذكر: هر بار پس از رفع خطا، دستگاه زمانسنجی را آغاز میكند.
در صورتیكه وضعیت سه فاز عادی نباشد، زمانسنجی آغاز نمی شود.
در صورتیكه اشكالی مانند جابجایی فازها، افزایش ولتاژ (بیشتر از 440 ولت)، افت ولتاژ (كمتر از 300 ولت) و یا عدم تقارن ولتاژ (5 تا 20 درصد) در شبكه سه فاز پدید آید سیگنال خطای مربوطه روشن شده و همزمان سیگنال خروجی خاموش و رله قطع می شود. (اتصال داخلی ترمینال 15 به 16 وصل می شود)
در صورتیكه هنگام شروع به كار دستگاه، خطایی در شبكه سه فاز باشد، سیگنال مربوطه روشن مانده و رله داخلی وصل نمیشود.
در صورتیكه جریان راه اندازی موتور بیش از حد تنظیمی توسط دسته AMPERS باشد، سیگنال O.C روشن شده و در صورت باقی ماندن خطای جریانی، پس از زمان تنظیمی توسط دسته OFF DELAY سیگنال OUT خاموش شده و رله داخلی دستگاه قطع میگردد.
تذكر: باید توجه داشت كه مدت زمان راه اندازی باید توسط دسته OFF DELAY تنظیم شود تا در زمان راه اندازی، خروجی قطع نگردد. در صورتیكه در مدت زمان تنظیمی، خطای جریان برطرف شود، سیگنال O.C خاموش شده و رله خروجی قطع نمی شود.
هنگامیكه ترمینالهای K2 , K1 به هم متصل باشند، پس از برطرف شدن خطای جریانی، دستگاه باید به وسیله دكمه RESET راه اندازی شود.
در صورتیكه ترمینالهای K2 , K1 به هم متصل نباشند، پس از برطرف شدن خطای جریانی، دستگاه زمانسنجی را آغاز كرده و پس از زمان تنظیم شده توسط دسته ON DELAY رله وصل میشود.


مشخصات فنی

ولتاژ شبكه:      380 ولت چهار سیمه
تلفات داخلی:   حدود 3 وات
جریان عبوری:   1 تا 5 ، 4 تا 16 ، 12 تا 30 و 24 تا 60 آمپر
رله خروجی:     یك رله یك كنتاكت C/O
جریان كنتاكت:  6 آمپر 220 ولت متناوب - 6 آمپر 28 ولت مستقیم

 

• كلیه مشخصات فنی بر حسب نوع سفارش قابل تغییر میباشد.