کنترل فاز بدون نول


رله كنترل فاز بدون نول
(مخصوص شبكه سه فاز سه سیمه)
        TYPE:TPM

• تشخیص تغییر توالی فاز
• تشخیص قطع یك فاز
• تشخیص عدم تقارن ولتاژ سه فاز
• تشخیص كاهش ولتاژ شبكه
• تشخیص افزایش ولتاژ شبكه
• قابلیت انتخاب زمان پس از رفع خطا
• دارای سیگنالهای نمایشگر تغذیه ورودی، حالت عادی (وصل خروجی)، توالی فاز، عدم تقارن ولتاژ سه فاز، افت ولتاژ، افزایش ولتاژ


اصول كار

پس از وصل شدن سه فاز به ترمینالهای T,S,R و تغذیه 380 ولت به ترمینالهای A1 و A2 دستگاه شروع بكار میكند.
در این حالت سیگنال تغذیه ورودی PWR روشن شده و دستگاه زمان سنجی را آغاز میكند. پس از اتمام زمان تنظیم شده توسط دسته DELAY سیگنال OUT روشن شده و رله داخلی دستگاه وصل میشود. ( اتصال داخلی ترمینال 15 به 18 وصل میشود )
تذكر: در صورتیكه هریك از سیگنالهای خطا روشن باشد زمان سنجی آغاز نمیشود.
در صورتیكه اشكالی مانند جابجایی فازها ، اضافه ولتاژ ، افت ولتاژ یا قطع یك فاز در شبكه پدید آید، سیگنال خطای مربوطه روشن شده ، همزمان سیگنال خروجی OUT خاموش و رله داخلی قطع میگردد. ( اتصال داخلی ترمینال 15 به 16 وصل میشود )


نصب و راه اندازی

سه فاز به ترمینالهای T,S,R و تغذیه 380 ولت به ترمینالهای A1  و A2 وصل شوند.
تذكر: در صورت نداشتن ولتاژ 380 ولت مجزا میتوان ترمینالهای A1  و A2  را به ترمینالهای R و T متصل نمود.
ترمینالهای 15 و 18 مانند شستی استوپ در مدار سری میشوند.
در صورتیكه پس از نصب دستگاه، سیگنال توالی فاز P.S روشن بود، بایستی جای دو فاز (مثلاً S و R ) عوض شود تا سیگنال مربوطه خاموش شود. با پیش آمدن هر یك از خطاهای مذكور رله داخلی سریعاً قطع میشود و پس از برطرف شدن خطا، رله پس از مدت زمان تنظیمی توسط دسته DELAY وصل و سیگنال OUT روشن میگردد. این زمان از 0/5 تا 30 ثانیه میباشد.
تشخیص عدم تقارن ولتاژ بین فازها توسط دسته ASY.V تنظیم میشود. این مقدار بین 5% تا 20% قابل تنظیم است.
 

سیگنالهای دستگاه

PWR:   وصل تغذیه ورودی
OUT:    وصل رله خروجی
P.S:     توالی فاز
O.V:     ولتاژ شبكه بیش از 15% (حدود 437 ولت)
U.V:     ولتاژ شبكه كمتر از 20% (حدود 304 ولت)
ASY.V:  قطع فاز و یا عدم تقارن ولتاژ شبكه (قابل تنظیم از 300 تا 360 ولت توسط دسته ASY.V)


مشخصات فنی

ولتاژ تغذیه:           380 ولت متناوب
ولتاژ شبكه:          380 ولت متناوب سه سیمه
فركانس شبكه:     50 هـرتـز
تلفات داخلی:       3 وات
تأخیر در وصل:      0/5 تا 30 ثانیه- قابل تنظیم توسط دسته DELAY
تقارن ولتاژ شبكه: 5 تا 20 درصد- قابل تنظیم توسط دسته ASY.V
رلـه خروجی:        یك كنتاكت C/O
جریان كنتاكت:      220 ولت متناوب 6 آمپر
                          28 ولت مستقیم 6 آمپر


كلیه مشخصات فنی بر حسب نوع سفارش قابل تغییر میباشد.