کنترل فاز

رله کنترل فاز


         TYPE:ASN

• تشخیص تغییر توالی فاز
• تشخیص قطع یك فاز
• تشخیص عدم تقارن ولتاژ شبكه
• تشخیص كاهش ولتاژ شبكه
• قطع سریع در صورت بروز خطا
• قابلیت انتخاب زمان وصل پس از رفع خطا
 • دارای سیگنالهای نمایشگر خطاهای مختلف و حالت عادی
• حفاظت الكتروموتور در مقابل اختلالات شبكه:
      • قطع فاز
      • جابجایی فاز
      • افت ولتاژ بیش از حد مجاز
      • عدم تقارن بیش از حد ولتاژ سه فاز
      • شوك ناشی از قطع و وصل متوالی برق

اصول كار

پس از وصل شدن سه فاز و نول به ترمینالهای T,S,R و MP دستگاه شروع بكار میكند.
هر بار پس از برطرف شدن خطا، دستگاه زمان سنجی را آغاز میكند. پس از اتمام زمان انتخاب شده(DELAY) سیگنالOUT روشن شده و رله داخلی دستگاه وصل میشود. (اتصال داخلی ترمینال 15 به 18 وصل میشود)
تذکر: در صورتیكه وضعیت سه فاز عادی نباشد، زمان سنجی آغاز نمیشود.
در صورتیكه اشکالی (مانند افت ولتاژ،قطع فاز و یا جابجائی فازها) در شبكه پدید آید، سیگنال خطای مربوطه روشن شده و همزمان با خاموش شدن سیگنال خروجی، رله داخلی نیز قطع میشود. (اتصال داخلی ترمینال 15 به 16 وصل میشود)
در صورتیكه هنگام شروع به كار دستگاه، خطایی در شبكه سه فاز باشد، سیگنال مربوطه روشن مانده و رله داخلی وصل نمیشود.
تذکر: توجه داشته باشد كه رله كنترل فاز مستقیماً سه فاز را قطع و وصل نمیكند، بلكه به كنتاكتور فرمان قطع و وصل میدهد.


سیگنالهای خطا

VOLT:  در صورتیكه ولتاژ سه فاز به كمتر از 300 ولت كاهش یابد، روشن میشود.
SEQU:  در صورتیكه ترتیب فازهای شبكه عوض شود روشن میشود.
ASY.V: هنگامیكه شبكه دو فاز میشود و یا عدم تقارن بین ولتاژ فازها از حد تنظیم شده (توسط دسته پتانسیومترASY.V) بیشتر شود، روشن می شود.

 

نصب و راه اندازی

سه فاز به ترمینالهای T,S,R و نول به ترمینال MP رله كنترل فاز وصل شوند.
تذكر: دقت شود كه نول تابلو دقیقاً به نول شبكه وصل شده باشد. در صورتیكه نول تابلو با نول واقعی اختلاف پتانسیل داشته باشد، رله كنترل فاز خطا میكند.
ترمینالهای  15 و 18 مانند شستی استوپ در مدار فرمان سری میشوند.
تذكر: كنتاكت بیمتال یا رله كنترل بار برنا مدل OLM (در صورت وجود) با شستی استوپ سری میشود.
در صورتیكه پس از نصب دستگاه، سیگنال SEQU. (توالی فاز) روشن بود، بایستی جای دو فاز روی ترمینالهای كنترل فاز عوض شود (مثلاً S با R عوض شود) تا سیگنال خاموش گردد.
با پیش آمدن هر یك از خطاهای مذكور رله داخلی سریعاً قطع می شود و پس از برطرف شدن خطا، رله پس از مدت زمانی كه توسط دسته DELAY تنظیم میشود، وصل میگردد.
تشخیص عدم تقارن بین ولتاژهای سه فاز توسط ASY.V تنظیم میشود به طور معمول تنظیم روی 10% مناسب است (حدود وسط قرار گیرد) ولی برای موتورهای بزرگتر تا 15% نیز مجاز است.

 

مشخصات فنی

ولتاژ تغذیه:           380 ولت متناوب چهار سیمه
فركانس شبكه:     50 یا 60 هرتز
عدم تقارن ولتاژ سه فاز: 5% تا 15% قابل تنظیم توسط دسته ASY.V
تأخیر در وصل:      5/0 تا 30 ثانیه قابل تنظیم توسط دسته DELAY
تلفات داخلی:       حدود 3 وات
رله خروجی:         یك كنتاكت C/O
جریان كنتاكت:      6 آمپر، 220 ولت متناوب- 6 آمپر، 28 ولت مستقیم
نوع نصب:             در تمام جهات


• كلیه مشخصات فنی بر حسب نوع سفارش قابل تغییر میباشد.