کنترل بار

رله كنترل بار
    TYPE:OLM

• جایگزین بیمتال
• مدار الكترونیكی با عمر بسیار زیاد
• دقیق و مطمئن در تمامی شرایط
• عدم وابستگی به دمای محیط
• بدون استهلاك مكانیكی
• دارای رنجهای متنوع   A5-1، A10-4،A 15-6، A30-12، A60-24 و A50-5
• قابلیت تنظیم تأخیر در قطع توسط دسته DELAY
• قابلیت تنظیم جریان توسط دسته AMPERS
• دارای دو حال عملكرد قفل شونده و اتوماتیك ( توسط ترمینالهای K2 ,K1 )
• دارای دو سیگنال نمایشگر
حالت خطا     FAULT
وصل خروجی    OUT
 
اصول كار
رله كنترل بار برنا جهت محافظت دستگاه های سه فاز در برابر اضافه جریان طراحی شده است و جایگزین بسیار مطمئن برای بی متال میباشد.

 

نصب و راه اندازی
ترمینالهای A1 و A2 به برق شبكه متصل گردند.
ترمینالهای 15 و 18 با بوبین کنتاكتور سری شوند.
سیمهای جریان از داخل لوله های دستگاه عبور نمایند.
با اتصال برق شبكه به ترمینالهای A1 و A2 سیگنال OUT روشن شده ترمینال 15 به 18 متصل شده و دستگاه آماده حفاظت میباشد.
با زدن دكمة START در مدار قدرت سیستم راه اندازی می شود.
در صورتیكه جریان راه اندازی موتور بیش از حد تنظیمی توسط دسته AMPERS باشد سیگنال FAULT روشن شده و پس از راه اندازی خاموش میگرد.
تذكر:باید توجه داشت كه مدت زمان راه اندازی باید توسط دسته DELAY تنظیم شود، تا در زمان راه اندازی خروجی قطع نگردد.
در هنگام كار اگر خطایی پدید آید سیگنال FAULT روشن شده و پس از اتمام زمان تنظیمی توسط دسته DELAY سیگنال OUT خاموش و رله داخلی دستگاه قطع میگردد.
در صورتیكه در مدت زمان تنظیمی خطا برطرف شود سیگنال FAULT خاموش شده و رله خروجی قطع نمیگردد.
هنگامیكه ترمینالهای A1 و A2 به هم متصل نباشد پس از برطرف شدن خطا دستگاه باید به وسیله دكمه RESET راه اندازی شود.
در صورتیكه كه ترمینالهای A2 , A1 به هم متصل باشند پس از برطرف شدن خطا و گذشت زمانی حدود 50 ثانیه دستگاه به صورت اتوماتیك راه اندازی میشود.

مشخصات فنی
ولتاژ تغذیه:        220 ولت متناوب
فركانس شبكه:   50 یا 60 هرتز
تلفات داخلی:     3 وات
تأخیر در قطع:     1 تا 20 ثانیه - قابل تنظیم توسط دسته DELAY
تأخیر در وصل:     پس از رفع خطا حدود 50 ثانیه
محدوده جریان :  A 5-1،A10-4، A15-6، A30-12، A60-24، A50-5
رله خروجی:       یك كنتاكت C/O
جریان كنتاكت:    6 آمپر، 220 ولت متناوب-6 آمپر، 28 ولت مستقیم
نوع نصب:           در تمام جهات

 

• كلیه مشخصات فنی بر حسب نوع سفارش قابل تغییر میباشد.