اور ولتاژ

رله افزایش ولتاژ
  TYPE:OVM

• تشخیص افزایش ولتاژ
• تنظیم محدوده ولتاژ قابل تنظیم از 20% تا 120% حد ولتاژ
• زمان تأخیر در قطع رله قابل تنظیم از 15/0 تا 10 ثانیه
• دارای دو سیگنال نمایشگر
ولتاژ ورودی :  PWR
حالت خطا : FAULT


اصول كار

هنگامیكه ولتاژ تغذیه به ترمینالهای A1 و A2 و ولتاژ نمونه ورودی به ترمینالهای U و V وصل شده باشند و ولتاژ در حد مجاز باشد رله داخلی دستگاه وصل خواهد بود(اتصال داخلی ترمینال 15 به 18 برقرار است) سیگنال PWR روشن و سیگنال FAULT خاموش خواهد بود.
در صورتیكه ولتاژ نمونه ورودی از حد تنظیم شده توسط دسته VOLT. بیشتر باشد، دستگاه زمانسنجی را آغاز میكند و پس از اتمام زمان تنظیم شده توسط دسته DELAY سیگنال FAULT روشن شده و رله داخلی دستگاه قطع میگردد (اتصال داخلی ترمینال 15 به 16 وصل میگردد).
در صورتیكه طی مدت زمان تنظیمی فوق ، ولتاژ نمونه ورودی تا حد مجاز كاهش یابد، رله بدون تغییر باقی میماند.
پس از روشن شدن سیگنال FAULT ، در صورتیكه ولتاژ نمونه ورودی تا حد مجاز كاهش یابد سیگنال FAULT خاموش شده و رله داخلی دستگاه وصل میشود.(اتصال داخلی ترمینال 15 به 18 وصل میگردد).
در صورتیكه ترمینالهای J از هم باز باشند، پس ازهر بار خطا و طرف شدن آن دستگاه به صورت اتوماتیك راه اندازی میشود.
در صورتیكه ترمینالهای J به هم وصل شوند، پس از هر بار خطا و برطرف شدن آن دستگاه باید توسط شستی RESET راه اندازی مجدد شود.

 

نصب و راه اندازی 

ولتاژ تغذیه به ترمینالهای A1 و A2 وصل شود.
ولتاژ نمونه ورودی باید به ترمینالهای U و V رله افزایش ولتاژ وصل شود .
ترمینالهای 15 ، 16 و 18 سرهای كنتاكت رله داخلی دستگاه میباشند كه بر حسب نیاز در مدار فرمان قرار میگیرند.
به طور مثال برای فعال كردن یك آژیر یا قطع كردن فرمان كنتاكتور اصلی.
توسط دسته تنظیم ولتاژ VOLT. ، حدی كه ولتاژ نمونه نباید از آن بیشتر شود، تعیین میگردد.این مقدار از 20% تا 120% حد ولتاژ قابل تنظیم است .
توسط دسته تنظیم تایمر DELAY مدت زمان تأخیر در قطع رله داخلی دستگاه تعیین میشود این زمان از 15/0 تا 10 ثانیه قابل تنظیم است.
توجه: در صورتیكه ولتاژ نمونه ورودی DC باشد، مثبت به U و منفی به V وصل شود.


مشخصات فنی

ولتاژ تغذیه:        220 ولت متناوب
فركانس شبكه:   50 یا 60 هرتز
تلفات داخلی:     حدود 3 وات
حد ولتاژ:           10 ولت DC ،110 ولت DC و AC، 220 ولت AC ، 500 ولت AC
محدوده ولتاژ:     20% تا 120% حد ولتاژ، قابل تنظیم توسط دسته VOLT.
تأخیر در قطع:     15/0 تا 10 ثانیه ، قابل تنظیم توسط دسته DELAY
رله خروجی:      یك کنتاکت C/O
جریان كنتاكت:    6 آمپر،220 ولت متناوب- 6 آمپر، 28 ولت مستقیم
نوع نصب:          در كلیه جهات

 

• كلیه مشخصات فنی بر حسب نوع سفارش قابل تغییر میباشد.