ارت فالت باتری


رله ارت فالت باتری
TYPE:BFR

• تشخیص خطای اتصال مثبت باتری به زمین
• تشخیص خطای اتصال منفی باتری به زمین
• دارای دو رله مجزا برای خطاهای فوق
• دارای دو سیگنال نمایشگر
اتصال مثبت باتری به زمین +B
اتصال منفی باتری به زمین -B

 

اصول كار

این دستگاه بمنظور حفاظت در برابر اتصال زمین طراحی شده است.
هنگامیكه ولتاژ تغذیه به ترمینالهای +B و B- و ارت یا بدنه به ترمینال P.E وصل شده باشند، رله های داخلی دستگاه وصل بوده (اتصال داخلی ترمینال 15 به 18 و 25 به 28 برقرارمیباشد) و سیگنالهای خطا خاموش خواهند بود.
در صورتیكه مثبت باتری به زمین متصل شود، بلافاصله سیگنال +B روشن شده و رله داخلی مربوط به خطای مثبت باتری قطع میشود(اتصال داخلی ترمینال 15 به 16 وصل میشود).
در صورتیكه منفی باتری به زمین متصل شود، بلافاصله سیگنال -B روشن شده و رله داخلی مربوط به خطای منفی باتری قطع میشود(اتصال داخلی ترمینال 25 به 26 وصل میشود).
پس از روشن شدن سیگنالهای +B یا B- در صورتیكه اتصال زمین برطرف شود سیگنال مربوطه خاموش شده و رله به حالت اولیه بر میگردد.

 

نصب و راه اندازی

سیم مثبت باتری به ترمینال B+ و سیم منفی باتری به ترمینال B- وصل شوند. سیم ارت یا بدنه به ترمینال P.E وصل شود.
ترمینالهای 15 ،16 و 18 مربوط به خطای مثبت باتری و ترمینالهای 26 ، 25 و 28 مربوط به خطای منفی باتری، سرهای كنتاكت داخلی دستگاه میباشند، كه بر حسب نیاز بصورت سری در مدار فرمان قرار میگیرند.
بطور مثال برای فعال كردن آژیر یا قطع و وصل كردن فرمان كنتاكتور اصلی .

 

مشخصات فنی

ولتاژ تغذیه:       24 ، 48 یا 110 ولت مستقیم (DC)
رله خروجی:     دو رله یك كنتاكت C/O
جریان کنتاکت:  6 آمپر، 220 ولت متناوب
                     6 آمپر، 28 ولت مستقیم                                       


• كلیه مشخصات فنی بر حسب نوع سفارش قابل تغییر میباشد.