آندر کارنت


رله كاهش جریان
  TYPE:UCM

• تشخیص كاهش جریان
• تنظیم محدوده جریان قابل تنظیم از 5% تا 100% حد جریان
• زمان تأخیر در قطع رله قابل تنظیم از 0/15 تا 10 ثانیه
• دارای دو سیگنال نمایشگر
ولتاژ ورودی :  PWR
حالت خطا : FAULT

اصول كار
هنگامیكه ولتاژ تغذیه به ترمینالهای A1 و A2 و جریان نمونه ورودی به ترمینالهای K و L وصل شده باشند و جریان در حد مجاز باشد، رله داخلی دستگاه وصل خواهد بود (اتصال داخلی ترمینال 15 به 18 برقرار است) سیگنال PWR روشن و سیگنال FAULT خاموش خواهد بود.
در صورتیكه جریان نمونه ورودی از حد تنظیم شده توسط دسته .CURR كمتر باشد، دستگاه زمانسنجی را آغاز میكند و پس از اتمام زمان تنظیم شده توسط دسته DELAY سیگنال FAULT روشن شده و رله داخلی دستگاه قطع میگردد (اتصال داخلی ترمینال 15 به 16 وصل میگردد).
در صورتیكه در طی زمان تنظیمی فوق، جریان نمونه ورودی تا حد مجاز افزایش یابد، رله بدون تغییر باقی میماند.
پس از روشن شدن سیگنال FAULT، در صورتیكه جریان نمونه ورودی تا حد مجاز افزایش یابد، سیگنال FAULT خاموش شده و رله داخلی دستگاه وصل می شود (اتصال داخلی ترمینال 15 به 18 وصل میگردد).
در صورتیكه ترمینالهای J از هم باز باشند، پس از هر بار خطا و برطرف شدن آن دستگاه بصورت اتوماتیك راه اندازی میشود.
در صورتیكه ترمینالهای J به هم وصل شوند، پس از هر بار خطا و برطرف شدن آن دستگاه باید توسط شستی RESET راه اندازی مجدد شود.

 

نصب و راه اندازی

ولتاژ تغذیه به ترمینالهای A1 و A2 وصل شود.
جریان نمونه ورودی باید به ترمینالهای K و L رله كاهش جریان وصل شوند.
ترمینالهای 15، 16 و 18 سرهای كنتاكت رله داخلی دستگاه میباشند كه بر حسب نیاز در مدار فرمان قرار میگیرند.
بطور مثال برای فعال كردن یك آژیر یا قطع كردن فرمان كنتاكتور اصلی.
توسط دسته تنظیم جریان CURR.، حدی كه جریان نمونه ورودی نباید از آن كمتر شود، تعیین میگردد. این مقدار از 5% تا 100% حد جریان قابل تنظیم است.
توسط دسته تنظیم تایمر DELAY مدت زمان تأخیر در قطع رله داخلی دستگاه تعیین میشود. این زمان از 0/15 تا 10 ثانیه قابل تنظیم است.

 

مشخصات فنی

ولتاژ تغذیه:        220 ولت متناوب
فركانس شبكه:   50 یا 60 هرتز
تلفات داخلی:     حدود 3 وات
حد جریان:         5 آمپر AC و برای جریانهای بالاتر با استفاده از ترانس جریان
محدوده جریان:   5% تا 100% حد جریان، قابل تنظیم توسط دسته CURR.
تأخیر در قطع:     0/15 تا 10 ثانیه، قابل تنظیم توسط دسته DELAY
رله خروجی:       یك كنتاكت C/O
جریان كنتاكت:    6 آمپر،220 ولت متناوب- 6 آمپر، 28 ولت مستقیم
نوع نصب:          در كلیه جهات

 

• كلیه مشخصات فنی بر حسب نوع سفارش قابل تغییر میباشد.