آندر ولتاژ


رله كاهش ولتاژ
   TYPE:UVM

• تشخیص كاهش ولتاژ
• تنظیم محدوده ولتاژ قابل تنظیم از 5% تا 100% حد ولتاژ
• زمان تأخیر در قطع رله قابل تنظیم از 0/15 تا 10 ثانیه
• دارای دو سیگنال نمایشگر
ولتاژ ورودی :  PWR
حالت خطا : FAULT


اصول كار

هنگامیكه ولتاژ تغذیه به ترمینالهای A1 و A2 و ولتاژ نمونه ورودی به ترمینالهای U و V وصل شده باشند و ولتاژ در حد مجاز باشد، رله داخلی دستگاه وصل خواهد بود(اتصال داخلی 15 به 18 برقرار است) سیگنال PWR روشن و سیگنال FAULT خاموش خواهد بود.
در صورتیكه ولتاژ نمونه ورودی از حد تنظیم شده توسط دسته .VOLT كمتر باشد، دستگاه زمانسنجی را آغاز میكند و پس از اتمام زمان تنظیم شده توسط دسته DELAY سیگنال FAULT روشن شده و رله داخلی دستگاه قطع میگردد (اتصال داخلی ترمینال 15 به 16 وصل گردد) .
در صورتیكه در طی مدت زمان تنظیمی فوق، ولتاژ نمونه ورودی تا حد مجاز افزایش یابد، رله بدون تغییر باقی میماند.
پس از روشن شدن سیگنال FAULT، در صورتیكه ولتاژ نمونه ورودی تا حد مجاز افزایش یابد، سیگنال FAULT خاموش شده و رله داخلی دستگاه وصل میشود(اتصال داخلی ترمینال 15 به 18 وصل میگردد).
در صورتیكه ترمینالهای J از هم باز باشند، پس از هر بار خطا و برطرف شدن آن دستگاه بصورت اتوماتیك راه اندازی میشود.
در صورتیكه ترمینالهای J به هم وصل باشند، پس از هر بار خطا و برطرف شدن آن دستگاه باید توسط شستی RESET راه اندازی مجدد شود.

 

نصب و راه اندازی

ولتاژ تغذیه به ترمینالهای A1 و A2 وصل شود.
ولتاژ نمونه ورودی باید به ترمینال U و V رله كاهش ولتاژ وصل شوند.
ترمینالهای 15 و 16 و 18 سرهای كنتاكت رله داخلی دستگاه میباشند كه بر حسب نیاز در مدار فرمان قرار میگیرند.
بطور مثال برای فعال كردن یك آژیر یا قطع كردن فرمان كنتاكتور اصلی.
توسط دسته تنظیم ولتاژ VOLT.، حدی كه ولتاژ نمونه ورودی نباید از آن كمتر شود، تعیین میگردد. این مقدار از 5% تا 100% حد ولتاژ قابل تنظیم است.
توسط دسته تنظیم تایمر DELAY مدت زمان تأخیر در قطع رله داخلی دستگاه تعیین میشود. این زمان از 0/15 تا 10 ثانیه قابل تنظیم است.
توجه: در صورتیكه ولتاژ نمونه ورودی DC باشد، مثبت به U و منفی به V وصل شود.


مشخصات فنی

ولتاژ تغذیه:         220 ولت متناوب
فركانس شبكه:   50 یا 60 هرتز
تلفات داخلی:     حدود 3 وات
حد ولتاژ:            10ولت DC ،110 ولت AC و DC ، 220 ولت AC ، 500 ولت AC
محدوده ولتاژ:      5% تا100% حد ولتاژ، قابل تنظیم توسط دسته  .VOLT
تأخیر در قطع:      0/15 تا 10 ثانیه قابل تنظیم توسط دسته DELAY
رله خروجی:       یك كنتاكت C/O
جریان كنتاكت:    6 آمپر،220 ولت متناوب - 6 آمپر، 28 ولت مستقیم
نوع نصب:           در كلیه جهات

 

• كلیه مشخصات فنی بر حسب نوع سفارش قابل تغییر میباشد.