تایمر تاخیر در قطع

تایمر تأخیر در قطع
  TYPE:ODT

• زمانسنجی پس از قطع برق
• قابلیت انتخاب زمان از 5% تا 100% رنج
• در رنج زمانی:  30 - 5/1  ثانیه
• با ولتاژهای تغذیه: 110 ، 220 و 380 ولت متناوب
• دارای سیگنال نمایشگر تغذیه PWR


اصول كار

همزمان با وصل شدن تغذیه به ترمینالهای A1 و A2 رله داخلی دستگاه وصل شده و همزمان سیگنال PWR روشن میشود.(كنتاكت 15 به 18 وصل میشود)
پس از قطع ولتاژ تغذیه، سیگنال PWR خاموش شده و زمانسنجی آغاز میگردد. با اتمام زمان تنظیم شده رله داخلی قطع شده و دستگاه به شرایط عادی باز میگردد. (كنتاكت 15 به 16 وصل میشود).
حداقل زمان برقراری تغذیه برای زمانسنجی صحیح، 5 ثانیه میباشد.


نصب و راه اندازی

ترمینالهای A1 و A2 به ولتاژ متناسب با تغذیه دستگاه وصل میشوند. (به طور مثال فاز و نول برای V220 )
ترمینالهای 15، 16 و 18 نیز با توجه به شرایط استفاده در مسیر مداری كه باید توسط تایمر قطع یا وصل شود قرار گیرند. (بطور مثال برای خاموش كردن فن پشت هیتر)

 

مشخصات فنی

ولتاژ تغذیه:          110 ،220 یا 380 ولت متناوب
فركانس شبكه:    50 یا60 هرتز
تلفات داخلی:      3 وات
زمان تأخیر:          3 - 15/0 و 30 - 5/1 ثانیه قابل تنظیم توسط دسته DELAY
رله خروجی:        یك كنتاكت C/O
جریان كنتاكت:     6 آمپر 220 ولت متناوب
                         6 آمپر 28 ولت مستقیم
نوع نصب:            دركلیه جهات

 

• كلیه مشخصات فنی بر حسب نوع سفارش قابل تغییر میباشد.